De website van Arie Tromp

  • Verschenen in: Kerk- en Verenigingsklanken (Herv. Gemeente Krimpen aan de Lek)
  • op: 1 mei 1983
Psalm 150 : 6 Een machtig slotakkoord

Psalm 150 : 6


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   

Een machtig slotakkoord

"Alles wat adem heeft love den Here! Hallelujah!"

Het is erg indrukwekkend als een muziek- of zangstuk met een machtig slotakkoord eindigt. De echo galmt nog lang na. Niet alleen in de ruimte, waarin de uitvoering werd gehouden, maar ook in je hart.

Zo wordt het psalmboek met een schitterend slotakkoord afgesloten. Psalm 150. En daarin is het "hallelujah" voor en na. Looft de Here!

Waarom? Om Zijn machtige daden. De dichter kan eigenlijk geen geschikte woorden vinden om Gods daden te beschrijven. Het is alsof onder de uitbundigheid van de muziek de woorden even stokken. Hij stamelt: Looft Hem... vanwege de veelheid van Zijn grootheid. Wat de Here doet? Het is niet te beschrijven. In ieder geval is het veel en groot. Wonderlijk veel en verbazend groot. Niet te begrijpen. Alleen te bezingen. Als je als klein en zondig mens door de overmacht van Gods Woord en Geest een indruk krijgt van God, als Hij Zich aan je openbaart, dan kun je alleen maar uitroepen: Looft Hem om de veelheid van Zijn grootheid. Looft Hem!

Waar? In Zijn heiligdom. Daar moet het loflied tot Gods eer beginnen. In het huis van God. Waar Zijn Naam wordt uitgesproken. Waar het evangelie van Zijn Zoon Jezus Christus klinkt. Waar water wordt gesprenkeld en brood en wijn worden uitgedeeld als teken van Zijn liefde en genade. Waar de enige weg tot behoud wordt gewezen. Daar alleen kan de ware inspiratie ontstaan om Gode lof te zingen. Inspiratie in de zin van inblazing door de Heilige Geest. Looft Hem in Zijn heiligdom!

Maar ook: Looft Hem in Zijn machtig uitspansel. In de open lucht. In de "ether". Wereldwijd, zodat iedereen het kan horen. Het loflied is een middel tot zending en evangelisatie. Het geluid daarvan moet dwars door de muren van de kerk heengaan en te horen zijn tot in de verste uithoeken der aarde. Looft Hem!

Hoe? Alle instrumenten zijn er geschikt voor. In Ps. 150 wordt een heel rijtje vermeld. Het ene instrument is niet minder heilig dan het andere. Van geen zegt God: daarmee wil Ik niet verheerlijkt worden. Dat betekent niet, dat alle instrumenten gelijk zijn. Er wordt een logische volgorde in de opsomming der instrumenten vermoed. Ook een volgorde van binnen naar buiten, van het hart van het heiligdom naar de wereld.

Het eerste instrument, de bazuin, is van de offerende priesters. Primair en centraal staat de dienst der verzoening. Looft Hem om Zijn machtige daden, maar de machtigste daad is die van vergeving en verzoening in de Here Jezus Christus. Dan worden de instrumenten genoemd, die bespeeld werden door de levieten en tempelzangers, zoals de harp en de luit. De instrumenten voor de vrouwen, zoals de tamboerijn. Met de klinkende cymbalen, de bekkens, kan ieder overweg. En het laatste instrument, dat wordt genoemd, heeft helemaal iedereen in zijn bezit. Onze adem. Onze stem. Alles wat adem heeft, love de Here. Zingen kan iedereen. We hebben allemaal van God het mooiste instrument gekregen, dat bestaat. Het instrument, dat aan al onze stemmingen en gevoelens klank kan geven.

En vergeet niet: louter en alleen het geschenk van de levensadem is al reden om God te loven om Zijn goedheid en geduld met ons. "Want zo Gij, Here, de ongerechtigheden gadeslaat, Here wie zal bestaan?

En daarom: alles wat adem heeft, love de Here! Doet u het ook? Dagelijks? Hij is het zo waard! Hallelujah!

(slotwoord voorjaarsconcert koren)

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4