De website van Arie Tromp

  • Verschenen in: Kerk- en Verenigingsklanken (Herv. Gemeente Krimpen aan de Lek)
  • op: 1 mei 1991
Openbaring 1 : 5 de Koning der koningen

Openbaring 1 : 5


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   

De Koning der koningen

.. en de overste van de koning der aarde

't Is weer de periode van de nationale feestdagen. Op 30 april wordt Koninginnedag gevierd en op 4 en 5 mei wordt de bezetting door en de bevrijding van de Duitse tirannie herdacht. 't Gaat om heel verschillende zaken. Maar 't valt toch onder één noemer te brengen. En dat is de vraag: Hoe wordt over ons geregeerd? Goed of slecht? Geven de machthebbers ons vrede of storten ze ons in een oorlog? Geven ze ons vrijheid of onderdrukken ze ons? Geven ze ons welvaart of buiten ze ons uit? Geven ze ons recht of laten ze willekeur en corruptie welig tieren?

Dat zijn toch belangrijke dingen, die ons leven sterk bepalen. Hoe gaan de koningen der aarde met de volken der aarde om? En u begrijpt, dat we het begrip 'koning' dan ruim nemen. Daar valt ook de president onder, de partijleider, de generaal, het hoofd van de revolutionaire raad of hoe een machthebber zich ook noemen laat. Daar vallen ook de ministers onder en de overheden op de verschillende niveaus.

Er zijn in de loop der tijden gelukkig ook veel goede 'koningen' geweest. En ik durf daar toch vrijmoedig het huis van Oranje als voorbeeld voor te gebruiken. 't Waren en zijn mensen met gebreken, net als ieder ander, maar met liefde en ijver voor ons volk. En zo van grote waarde voor de eenheid en stabiliteit van ons volk.

Maar er zijn ook veel slechte koningen geweest. Dan denken we aan een tiran als Hitler. En aan Saddam Hoessein. Aan Mussolini, Stalin, Idi Amin, Nero. En helaas aan zoveel anderen. Ik vrees dat de geschiedenis meer beruchte dan beroemde namen telt. Namen van hen, die hun macht gruwelijk hebben misbruikt. Die hun volk in diepe ellende hebben gestort. Die talloze slachtoffers hebben gemaakt.

Ook de jonge kerk kreeg met zo'n slechte koning te maken. De keizer van Rome. Hij vervolgde de christenen. Hij ontnam hen hun beroep, deporteerde hen, zette hen gevangen, doodde hen. Dat was een grote aanvechting voor hun geloof.

Christus Koning
"Christus als Koning der Koningen", een Russisch icoon van Moerom (1690)
Maar Johannes mag tot hun bemoediging het boek Openbaring schrijven. En daarin noemt hij Jezus Christus de overste van de koningen der aarde. Dus Die houdt het ondanks de schijn van het tegendeel voor het zeggen, in alle paleizen en regeringsgebouwen. We leven niet alleen tussen nationale feestdagen, maar ook tussen christelijke feestdagen. Het is Paasfeest geweest en binnenkort vieren we Hemelvaartsdag. Beide feesten willen onder andere zeggen, dat aan de Here Jezus Christus alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Hij heeft alle kwade machten overwonnen, zelfs die van de dood. Hij nam naast zijn Vader plaats op de hemelse troon. En dat betekent dat Hij uiteindelijk de touwtjes van de wereldgeschiedenis in de hand heeft. Aardse machthebbers kunnen er nog zo 'n verschrikkelijke puinhoop van maken, Hij zal op die puinhoop Zijn Koninkrijk bouwen. Aardse machthebbers kunnen denken, dat ze altijd macht blijven houden, Hij zal hen op Zijn tijd in het stof doen bijten. Aardse machthebbers kunnen denken, dat hun wil wet is en zij zich tegenover niemand hoeven te verantwoorden, Hij zal hun eens rekenschap vragen van wat ze gedaan hebben en hen daarnaar oordelen. Aardse machthebbers kunnen niet over de gevoelens en gedachten van mensen regeren en daarom beknotten ze de vrijheid van meningsuiting vaak met grof geweld, maar Hij regeert door zijn Woord en Geest in onze harten en wint mensen daardoor met hart en ziel voor zich in. Aardse machthebbers laten een spoor van slachtoffers na, maar Hij neemt hen juist in zijn hoede. Aardse machthebbers laten geweld, vernietiging, haat, de dood zegevieren, maar Hij laat de liefde, de vrijheid, de vrede, het leven zegevieren.

En als aardse machthebbers hun onderdanen het goede mogen geven in de vorm van vrijheid, vrede en recht, dan is dat niets anders als waartoe ze door hun overste geroepen en verkoren zijn. Dan zijn ze niets meer dan werktuig in de zegenende handen van deze overste. Dan richten ze zo geen tekenen van hun eigen rijkjes op, maar van het Koninkrijk van deze overste. En dwars door de stormen van de wereldgeschiedenis heen gaat het onherroepelijk toe naar de heerlijke zichtbare heerschappij van de overste van de koningen der aarde. Wat zal dat een openbaring zijn. Ook voor mijn ogen.

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4