De website van Arie Tromp

  • Verschenen in: Kerk- en Verenigingsklanken (Herv. Gemeente Krimpen aan de Lek)
  • op: 1 april 1987
Markus 15 : 23 Geen verdovend middel

Markus 15 : 23


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   

Geen verdovend middel

En zij gaven Hem wijn met mirre te drinken, maar Hij nam die niet.

Eigenlijk valt dit helemaal uit de toon in de lijdensgeschiedenis van de Here Jezus. Want het is de geschiedenis van Hem, die steeds alles gewillig ondergaat. Hij laat zich kussen door Judas. Hij laat zich arresteren door de soldaten. Hij laat zich bespuwen, slaan, geselen. Hij laat de spot met zich drijven. Als een lam wordt Hij naar de slachtbank geleid. Zo mak als een lammetje. Na valse woorden zwijgt Hij. Na gemene daden balt Hij niet zijn vuist om terug te slaan. Dan valt die ene keer, dat Jezus iets weigert, extra op. 't Was een bepaalde traditie, dat aan de ter dood veroordeelde misdadigers wijn gegeven werd. Te vergelijken met de sigaret onder het martelend verhoor en met de blinddoek bij de terechtstelling. De rijke dames van Jeruzalem lieten die door hun dienaren brengen. Een goedkoop soort barmhartigheid op afstand. Iedere misdadiger dronk die wijn met voile teugen, maar Jezus nam die niet. Waarom? Valt Hij even uit zijn "rol”? Kan Hij veel hebben, maar dit schijnheilig liefdewerk net niet meer?

Nee, zijn weigering had een andere reden. 't Was wijn, gemengd met mirre, een kruid, dat gemaakt wordt van de hars van de mirreboom. En dat heeft een verdovende uitwerking. Dat brengt je in een roes. Dat maakt je bewustzijn minder helder en doet je de pijn minder scherp voelen. En dat wilde Hij juist niet. Hij wilde heel helder en bewust lijden en sterven. Met een lichaam, dat de pijn voelt en een ziel, die de angsten en smarten ondergaat. Onverdoofd wilde Hij de weg van de alles opofferende liefde en gehoorzaamheid gaan. De weg, die voor ons behoud nodig was. Onverdoofd wilde Hij Gods toorn over de zonden dragen, de Godverlatenheid ervaren, de diepten van de hel betreden. De beker van het verzoenend lijden en sterven wilde Hij tot de laatste druppel uitdrinken. Opdat Hij straks met recht kan roepen: het is volbracht. Wat een verleiding! Toe, drink maar wat. Dan zijn de smarten van ziel en lichaam niet zo erg. Maar dan wordt ook niet alles gedragen en volbracht. Nu gebeurt dat wel. Tot de diepste diepte toe. Klaar en helder. Onverdoofd en onbedwelmd. Tot een volkomen verzoening van uw en mijn zonden. "Waarom is Hij nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd ben en mij zelf daar volkomen mee vertroost, dat mijn Here Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, waarin Hij in zijn ganse lijden, maar in het bijzonder aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft."

Ets van Rembrandt van Rijn
Rembrandt kruisiging

En zij gaven Hem wijn met mirre te drinken, maar Hij nam die niet. Hij zij geprezen tot in eeuwigheid, dat Hij die niet nam.

Is Hij ook al uw Zaligmaker geworden? Is zijn verzoenend sterven al het rustpunt van uw hart geworden? Dat hart met zijn schuldgevoelens, zijn knagend geweten, zijn angsten? En als dat zo is, dan hebben wij toch ook geen verdovend middel meer nodig? We komen allemaal op z'n tijd in aanraking met de gebrokenheid van het menselijk bestaan. Met zorgen en noden. Met tegenslagen en teleurstellingen. Met het idee, dat ons leven zinloos en doelloos is. Met faalangst en neerslachtigheid. Velen zoeken dan de oplossing, die geen oplossing is, maar 't alleen nog maar erger maakt. Die van het verdovend middel. Als je de cijfers over alcoholisme leest, schrik je ervan. Ook het drugsprobleem is verbijsterend groot. Maar er zijn meer manieren om ons in een roes te storten en zo de pijn van het nuchtere leven niet te voelen. Vluchten in je werk. Sportverdwazing. Stormachtige liefdesverhoudingen. Verslaving aan films en t.v. Laten we allemaal in ons eigen leven eerlijk nagaan, wat onze mirre kan zijn, die we drinken om de harde realiteit van het leven te verdringen en te ontvluchten. En zo net te doen of het nog wel mee valt. Laten we ook alles wat ons bedwelmt en misleidt, weigeren. Er is maar één echte óplossing voor de noden en zorgen. Dat is de vèrlossing door onze Here Jezus Christus. De ware troost vinden we in geen enkel verdovend middel. Die vinden we alleen bij Hem.

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4