De website van Arie Tromp

tekst in de bijbel:

Lukas 1 : 63 - 79

 1. En hij vroeg om een schrijftafeltje en schreef deze woorden: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen.
 2. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt, en hij sprak, God lovende.
 3. En over allen, die in hun nabijheid woonden, kwam vrees, en in het gehele bergland van Judea werden al deze dingen besproken.
 4. En allen die het hoorden, namen het ter harte en zeiden: Wat zal er van dit kind worden? Want de hand des Heren was met hem.
 5. En zijn vader Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende:
 6. Geloofd zij de Here, de God van Israël, want Hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht,
 7. en heeft ons een hoorn des heils opgericht, in het huis van David, zijn knecht,
 8. (gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten van oudsher)
 9. om ons te redden van onze vijanden en uit de hand van allen, die ons haten,
 10. om barmhartigheid te betonen aan onze vaderen en zijn heilig verbond te gedenken,
 11. de eed, die Hij zwoer aan Abraham, onze vader,
 12. dat Hij ons zou geven, zonder vreze, uit de hand der vijanden verlost,
 13. Hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht, al onze dagen.
 14. En gij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste heten; want gij zult uitgaan voor het aangezicht des Heren, om zijn wegen te bereiden,
 15. om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving hunner zonden,
 16. door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmede de Opgang uit de hoogte naar ons zal omzien,
 17. om hen te beschijnen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes.
tekst in het muziekstuk:

Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe
und preiset seine Gütigkeit!
Lobt ihn aus reinem Herzenstriebe,
daß er uns zu bestimmter Zeit
das Horn des Heils, den Weg zum Leben
an Jesu, seinem Sohn, gegeben.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 167
Cantate Ihr menschen, rühmet Gottes Liebe
deel 1 aria tenor

afspelen:

tekst in het muziekstuk:

Gelobet sei der Herr Gott Israel,
der sich in Gnaden zu uns wendet

und seinen Sohn
vom hohen Himmelsthron
zum Welterlöser sendet.
Erst stellte sich Johannes ein
und mußte Weg und Bahn
dem Heiland zubereiten
,
hierauf kam Jesus selber an,
die armen Menschenkinder
und die verlornen Sünder
mit Gnad und Liebe zu erfreun
und sie zum Himmelreich in wahrer Buß zu leiten.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 167
Cantate Ihr menschen, rühmet Gottes Liebe
deel 2 recitatief alt

afspelen:

tekst in het muziekstuk:

Des Weibes Samen kam,
nachdem die Zeit erfüllet;
der Segen, den Gott Abraham,
dem Glaubensheld, versprochen,
ist wie der Glanz der Sonne angebrochen,
und unser Kummer ist gestillet.
Ein stummer Zacharias preist
mit lauter Stimme Gott

vor seine Wundertat,
die er dem Volk erzeiget hat.
Bedenkt, ihr Christen, auch,
was Gott an euch getan,
und stimmet ihm ein Loblied an!

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 167
Cantate Ihr menschen, rühmet Gottes Liebe
deel 4 recitatief bas

afspelen:

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4