De website van Arie Tromp

  • Verschenen in: Kerk- en Verenigingsklanken (Herv. Gemeente Krimpen aan de Lek)
  • op: 1 april 1983
Lukas 24 : 37 Jezus in ons midden

Lukas 24 : 37


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   

Jezus in ons midden - Paasfeest

En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in het midden van hen.

Wat hebben de Emmaüsgangers een haast! Snel gingen ze terug naar Jeruzalem om hun belevenissen aan de andere discipelen te vertellen. Wat voor geweldige dingen Jezus onderweg met hen had besproken. En hoe Hij door hen herkend was bij het breken van het brood. En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in het midden van hen.

Je kunt nuchter zeggen, dat in deze tekst niet meer dan van een tijdsaanduiding sprake is. Op het moment, dat de discipelen het over Jezus en Zijn opstanding hadden, verscheen Hij aan hen. Toevallig viel dat in de tijd samen. Het trof zo. Maar ik heb toch sterk het gevoel, dat het hier om meer gaat dan om een toevalligheid alleen. Dat er een innerlijke samenhang is tussen het spreken over Jezus en de verschijning van Jezus. Zou Hij Zich vertoond hebben, als ze het niet over Hem hadden gehad? Of komt Hij juist hier en nu, omdat er ruimte voor Zijn verschijning is gekomen in het gesprek van Zijn discipelen?

Ik neig sterk naar het laatste. En dat geeft een bijzonder gewicht aan het spreken over Jezus en Zijn opstanding, ook in deze tijd. Met Pasen horen we in de kerk weer de overbekende verhalen. Het is allemaal oud nieuws voor ons geworden. Feestelijk gestemd gaan we met hoge verwachtingen naar de kerk, maar het valt tegen, want er zijn geen echt nieuwe dingen te horen. De dominees doen hun best om het aloude nieuws toch weer een beetje nieuw te laten klinken en dat maakt vaak een wat kunstmatige indruk. We raken er wat teleurgesteld door.

En toch moet er over gesproken worden, in de kerken en in onze huizen. Toch moeten we het met elkaar weer hebben over het geweldige feit van de opstanding van de Here Jezus Christus. Want dat bezig zijn met het aloude en zo bekende Paasevangelie houdt ondanks alles een rijke belofte in. Dat Jezus zich namelijk op zulke momenten aan ons openbaart. Dat Hij Zich zichtbaar maakt in ons hart en in ons leven in al Zijn heerlijkheid en liefde. Als een geweldige verrassing, als zuivere genade, maar toch ook weer niet puur toevallig omdat we het over Hem hadden. Zoals God zich niet ontfermt om ons gebed, maar wel op ons gebed, zo verschijnt Jezus aan ons. Niet op grond van, maar wel door middel van het gesprek over Hem.

Het zal natuurlijk geen verschijning zijn, zoals de discipelen ten deel viel. Dat was een uniek gebeuren, dat alleen maar plaats kon vinden in de korte tussentijd tussen opstanding en hemelvaart. Maar toch zullen we ervaren, zien met het oog van het geloof, dat Hij als de Levende Koning in ons midden is. Door Woord en Geest gaat Zijn verschijning oplichten. We voelen de gloed van Zijn liefde. De warmte van Zijn troost. We horen de raad, die Hij ons geeft. We bemerken de kracht, waarmee Hij ons vernieuwt. Het perspectief, dat Hij biedt. De hoop, die Hij geeft.

Laten we met elkaar maar veel over Jezus spreken. De gekruisigde en de opgestane. Dan zal Hij ook werkelijk in ons midden zijn. De centrale figuur, waar we als christenen afzonderlijk en als christelijke gemeente met elkaar alles van mogen verwachten. We wensen elkaar een Paasfeest toe en we wensen elkaar als gemeente en nieuwe predikant een tijd toe, waarin Jezus als de opgestane Koning in ons midden staat. Dan zullen we samen, wat er in de toekomst ook gebeurt, de vrede ontvangen, waarmee Jezus bij Zijn verschijning Zijn discipelen begroette: vrede zij u!

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4