De website van Arie Tromp

  • Verschenen in: Kerk- en Verenigingsklanken (Herv. Gemeente Krimpen aan de Lek)
  • op: 1 juni 1988
Handelingen 2 : 19 Bloed en vuur en rookdamp

Handelingen 2: 19


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   

Bloed en vuur en rookdamp

"En lk zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp."

Iraakse vliegtuigen schieten diverse tankers in brand in de Perzische Golf. Tientallen zeelieden komen om. Televisiebeelden tonen hoe de zee door de brandende olie letterlijk een vuurzee geworden is. De lucht is pikzwart van de rook. Bloed en vuur en rookdamp.

In Beiroet bestrijden kleine Islamitische legertjes elkaar in de sloppenwijken op leven en dood. Kogels vliegen rond. Granaten slaan in. Brandjes ontstaan. Bloed en vuur en rookdamp.

Een auto met Engelse militairen ontploft in Limburg door een aanslag van de IRA. Bloed en vuur en rookdamp.

Nog dreigt de atoombom, waardoor de hele wereld verandert in bloed en vuur en rookdamp.

Dat zijn drie onheilspellende woorden. We vinden, dat ze helemaal niet in het blijde Pinksterevangelie horen. Petrus heeft in zijn Pinksterpreek wat ons betreft een te lang stuk van de profeet Joel geciteerd. Dat God in de laatste dagen Zijn Geest op alle vlees zal uitstorten, oké. Maar wat hebben bloed en vuur en rookdamp daar mee te maken? Alles! Want dat zijn ook tekenen van de laatste dagen. Het loopt met deze wereld naar het einde toe. Want bloed en vuur en rookdamp zijn tekenen van ontwrichting en vernietiging. De zondige mensheid maakt de aarde rijp voor ontbinding. Mensen doen het en zijn er ten voile verantwoordelijk voor. Maar God geeft het als waarschuwende tekenen, dat we in de laatste dagen leven.

En de Heilige Geest zorgt ervoor, dat we die tekenen verstaan en ter harte nemen. Hij zorgt er voor, dat we er heilzaam van schrikken, het ons tot berouw en bekering brengt en we onze toevlucht nemen tot de enige, bij wie ontkoming en redding te vinden is: de Here Jezus Christus.

Want eerlijk waar, zonder die Geest lezen we wel de krant en kijken we wel naar het nieuws, maar zien we in zulke verschrikkelijke berichten geen tekenen, die God ons geeft. En die ons willen zeggen: het is laat, maar nog niet te laat. Haast u om uws levens wil. Haast u naar de Here Jezus, die voor eeuwig kan zalig maken.

Want Petrus citeert die oude profeet gelukkig nog verder. "En het zal zijn, dat ieder, die de Naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden." Dat hoort ook bij de laatste dagen. Juist als het erom spant, juist als we steeds meer bloed en vuur en rookdamp om ons heen zien, juist als de vernietigende krachten ons steeds sterker aanvallen, is daar ook het allersterkste offensief van God. Hij laat, nu de muur tussen jood en heiden gebroken is, overal op deze aarde de Naam des Heren uitroepen. En dat door de Heilige Geest, die achter het zendings- en evangelisatiewerk zit. Hij wekt in mensenharten het geloof in de Here Jezus, die de enige Naam draagt, waardoor wij zalig kunnen worden. En dat door de Heilige Geest, die ons leert om van alles of te zien en naar Jezus op te zien en zijn Naam aan te roepen.

Deze Geest is overal op aarde uitgestort om mensen door bekering en geloof op de enige weg te zetten, die te midden van bloed en vuur en rookdamp in het eeuwige leven uitkomt. Bent u al zover, dat u de Naam des Heren aanroept? Dat is meer dan een schietgebedje als we in de rats zitten. Meer ook dan een uitroep van verbazing als we ergens verrast over zijn. Om het maar niet te hebben over het gebruik van die heilige Naam als stopwoord en vloekwoord. In de bijbel zijn zij, die de Naam des Heren aanroepen de meelevende gemeenteleden, die dat aanroepen hebben geleerd door de Heilige Geest. Want niemand kan zeggen: Jezus is Heer, met alle consequenties van dien, dan door de Heilige Geest. Niemand kan ook zeggen: Abba, Vader, met alle liefde en vertrouwen van dien, dan door de Heilige Geest. Die Naam roep je dan elke dag al biddend en dankend aan. Die Naam belijd je elke dag tegenover anderen. Er is ook onder de hemel te midden van bloed en vuur en rookdamp geen andere Naam gegeven, waardoor wij behouden kunnen worden. Kent gij die Naam nog niet? Het zijn de laatste dagen.

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4