De website van Arie Tromp

  • Verschenen in: Kerk- en Verenigingsklanken (Herv. Gemeente Krimpen aan de Lek)
  • op: 1 september 1989
Johannes 14 : 26 De ware leraar

Johannes 14 : 26


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   

De ware leraar

"Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in Min Naam, Die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb."

We staan weer in de startblokken wat het kerkelijk winterwerk betreft. Allerlei activiteiten worden bekend gemaakt en we worden tot deelname opgewekt. Veel van deze activiteiten zijn geheel of gedeeltelijk lerend van karakter. Daarbij wordt het een en ander geleerd uit de bijbel: over God, het christelijk geloof, de kerk, de wereld. Het gebeurt op de zondagsschool en de clubs, op de catechisaties en de kringen.

Wie geven die lessen? Wie vormen om zo te zeggen het onderwijzend personeel van de kerk? 't Lijkt niet zo'n moeilijke vraag. Op de zondagsschool en de clubs zijn het de leidsters en leiders. Het catechisatie- en kringwerk neemt de dominee meestal voor zijn rekening. Maar om het eens scherp te stellen: ik hoop van harte, dat dat niet zo is. Want dan ziet het er niet zo best uit voor onze gemeente. Dan wordt het een vruchteloos seizoen. Dan wordt misschien wel enige verstandelijke kennis opgedaan. Maar dan wordt er nog geen geloof gewekt in jonge of oudere harten. Dan blijven we verduisterd van verstand. Dan komt niemand tot bekering. Dan leert niemand echt wat zonde is en wat genade is. Dan is er niemand, die de Heere Jezus als zijn of haar Verlosser leert aanvaarden en krijgt niemand een diepere en rijkere kennis van het heil.

Wil dat gebeuren, dan moet er een andere, hogere leermeester bij te pas komen. De ware leraar. De Heilige Geest. Die alleen kan ervoor zorgen, dat ons winterwerk de ware vruchten oplevert. Die alleen kan onze harten openen voor het heerlijke evangelie, zodat we met het oordeel van God over onze zonden van harte leren instemmen, maar ook op Gods beloften van vrijspraak en redding door Jezus Christus van harte gaan vertrouwen.

Die alleen kan ons de ware geloofskennis bijbrengen, geen verstandelijke kennis alleen, maar een die tot in de diepten van ons hart doorwerkt en ons hele leven verandert. Mensen kunnen ons wijs maken in van alles en nog wat. Wijs in de fraaiste wetenschappen. Wijs in de handel en het bedrijfsleven. Zelfs 'wijs' in ondeugd en sluwheid. Maar Gods Geest alleen kan ons wijs maken tot zaligheid. Daarom hebben we die Geest in alles nodig de komende winter.

Maar we mogen gelukkig vertrouwen op de belofte, dat de Heilige Geest zijn lerend werk zal doen. Die belofte is van de Here Jezus zelf afkomstig. Hij heeft die uitgesproken in zijn afscheidswoorden tot zijn discipelen. Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in Mijn Naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

Ik hoop, dat wij ook discipelen van de Here Jezus willen zijn. Dat we naar zijn woorden willen luisteren en dagelijks met Hem willen optrekken. Ik hoop, dat we ook werkelijk actief zullen zijn in het winterwerk, waarin van die Zaligmaker gesproken wordt. Dan zal het wonder gebeuren — het is ons beloofd! — dat in en door de woorden van een leidster, leider of dominee, in en door de gesprekken met elkaar de Heilige Geest ons de zaligmakende kennis bijbrengt. Dat Hij ons leert en ons indachtig maakt, in ons hoofd en ons hart legt wat nodig is tot zaligheid. Het zal alles op zijn tijd en zijn wijze gebeuren en dat is vaak anders dan wij denken. Het zal ook niet in één keer gebeuren. De discipelen moesten ook een lange weg bewandelen voordat de Geest hen voldoende had toegerust en zij als apostelen de wereld in konden trekken. Soms begrepen ze er niets meer van. Soms dachten ze het te begrijpen maar zaten ze er naast. Doch de Geest bracht hen steeds weer op de rechte banen en leidde hen verder. Moge al ons winterwerk ook geleid worden door deze Geest, de ware Leraar. Bidt u er om?

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4