De website van Arie Tromp

  • Verschenen in: Kerk- en Verenigingsklanken (Herv. Gemeente Krimpen aan de Lek)
  • op: 1 september 1991
Kolossenzen 1 : 11 Een dynamische gemeente

Kolossenzen 1 : 11


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   

Een dynamische gemeentre

Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd ...

Bij de start van de winteractiveiten in de gemeente

De "zomerslaap" is weer voorbij. Alle kerkelijke activiteiten, die de laatste maanden hebben stil gelegen, gaan binnenkort weer van start. Wat zal goed draaien? Wat zal moeizaam gaan? Je ziet toch wat gespannen naar het nieuwe seizoen uit. En je hoopt, dat er een gemeente zichtbaar wordt, die niet ingeslapen is, maar wakker en levendig. Een dynamische gemeente.

Dynamisch - een vreemd woord dat uit het grieks onze taal is binnengeslopen en zoveel betekent als: krachtige beweging. We vinden het tweemaal in onze tekst, waarin het ook van een gemeente geschreven wordt en wel die van Kolosse: Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd.

En daarin lezen we allereerst, dat een gemeente haar kracht en dynamiek niet van zichzelf heeft, maar die moet ontvangen. Zij moet bekrachtigd wórden. Door de Here, over wie we in het "Onze Vader" bidden: want van U is het Koninkrijk ... én de kracht. Zonder de Here is een gemeente niets en kan ze niets. Dan kan er wel loos en leeg activisme zijn, maar is het zonder vrucht, zonder dynamische kracht, die wat te weeg brengt. En daarom moet alle gemeentelijk werk beginnen met gebed. Gebed om de ware kracht van Boven. Zoals ook Paulus de lange zin, waarvan onze tekst deel uitmaakt, begint met: daarom houden wij niet op voor u te bidden. Bidden we steeds voor onze gemeente, dat de dynamische kracht van God in haar komen en stromen zal?

Dat is geen domme mechanische kracht zoals van een machine. Het is de kracht voor ons hàrt. Geestkracht, wilskracht, overtuigingskracht, enthousiasme. Daarom ontvang je die kracht alleen door een persoonlijke omgang met de Here. Door goede gesprekken over de Here. Door bestudering van Zijn Woord. Wie zo de Here met al Zijn heerlijke deugden en daden persoonlijk meer en meer leert kennen, ontvangt daaruit bezielende kracht om opbouwend en actief lid van zijn gemeente te zijn. Daarom is ook het eerste, dat Paulus bidt en vraagt: “dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht”.

Kennis is macht. Kennis van God is kracht van God. Kracht om te handelen. In de kerk is het niet: al doende leert men, maar: al lerende doet men. Al lerende door de preek, door catechisatie, door club- en kringwerk. Steeds "opwassende in de rechte kennis van God", zoals de apostel ook schrijft. En de daden, die uit die kennis voortvloeien, zijn niet beperkt tot strikt kerkelijke activiteiten. Nee, Gods dynamische kracht is bedoeld voor het hele leven van elke dag. Thuis, op het werk, op school, op straat; en niet alleen in een kerkgebouw of kerkzaaltje. Het gaat om onze hele levenswandel, schrijft Paulus. "Om de Here waardig te wandelen, Hem in álles te behagen, in álle goed werk vrucht te dragen". Een dynamische gemeente bestaat uit christenen, die dat niet alleen in naam zijn of in een wekelijks uurtje, maar die steeds op dynamische wijze in deze rusteloze en zondige wereld liefde betonen, barmhartigheid bewijzen, recht betrachten. Een dynamische gemeente is licht der wereld en zout der aarde.

En wie deze dynamische kracht van God mag bezitten, laat zich ook niet zo snel uit het veld slaan. Die kan tegenstand en teleurstellingen verwerken. Die kent geduld en volharding. Die laat zich niet ontmoedigen door de vijandschap, die hij in de wereld ontmoet en door slapheid en matheid, die hij in de kerk tegenkomt. "Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd... tot alle volharding en geduld", schrijft Paulus. Menselijke krachten bezwijken soms al bij de geringste tegenstand. Dan geef je er al gauw de brui aan als iets niet helemaal gaat, zoals je wilt. Maar in de kracht van Gods Geest kunnen we het volhouden, zoals ook van de eerste gemeente vermeld staat: en zij bleven volharden.

Dan ben je ook niet met tegenzin christelijk en kerkelijk bezig. Mopperend. Met kritiek. Maar "met blijdschap". Dat wordt ook door Paulus vermeld. Een dynamische gemeente straalt blijdschap uit. Vreugde om het in Christus ontvangen heil. Blijdschap die alle werk licht maakt. God geve dynamiek aan en in onze gemeente.

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4