De website van Arie Tromp

  • Verschenen in: Kerk- en Verenigingsklanken (Herv. Gemeente Krimpen aan de Lek)
  • op: 1 mei 1992
1 Korinthe 15 : 30 - 32 Opstandingsethiek

1 Korinthe 15 : 30 - 32


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   

Opstandingsetiek

Waarom zijn ook wij zelf van uur tot uur in gevaar?

Indien er geen doden worden opgewekt, laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij.

U vindt dat misschien een vreemd woord boven deze overdenking. Ik zal u uitleggen wat ik ermee bedoel. Ethiek is de leer van goed en kwaad. Wat vinden we zedelijk goed en wat slecht? Hoe gedragen we ons? En welke normen bepalen dat gedrag? En nu is volgens de apostel Paulus het feit of je wel of niet gelooft in de opstanding van de doden en het eeuwige leven, van enorme invloed op je ethiek, op je zedelijk handelen.

Of er leven is na de dood is geen vraag die pas interessant wordt, als de dokter je heeft opgegeven. Die vraag moet ons al ver daarvóór bezig houden. En ons antwoord op die vraag werkt bewust of onbewust sterk door in ons concrete leven van elke dag.

Want stel, dat we die vraag ontkennend beantwoorden. Dood is dood. En daarmee uit. Wat wordt dan je levensinstelling? Laten we het er maar goed van nemen. Je leeft maar eens en je leeft maar kort. Pluk de dag. Haal uit het leven wat er in zit. Geniet ervan met volle teugen. Zorg dat je niets tekort komt. Denk dus vooral aan jezelf. En neem het daarbij maar niet te nauw. Doe maar gerust wat eigenlijk niet mag. Tegenover wie zou je je moeten verantwoorden? Als er geen leven is na de dood is er immers ook geen God, geen hoogste Rechter, voor wie je komt te staan met heel je doen en laten op aarde. Wat zou je je druk maken over de hogere waarden van het leven, als toch eens alles in het niets verdwijnt? Geniet maar van andere waarden. Die van het lichamelijke genot, het materiële genot. Paulus voert in zijn bekende hoofdstuk over de opstanding, 1 Corinthe 15, de mensen met deze levensinstelling sprekend in: Indien er geen doden worden opgewekt, laten we eten en drinken, want morgen sterven wij.

Is dit niet de overheersende levensinstelling geworden in onze tijd? Zie je dat niet alom om je heen? En heeft dat niet te maken met het feit, dat velen niet meer geloven wat de kerk leert over de opstanding van de doden en er zelfs binnen de kerk velen zijn, die eraan twijfelen?

Maar als we wél in de opstanding geloven, komen we tot een andere ethiek. Dan hoeft alles niet zo nodig, omdat we weten, dat straks alle "schade" tot in eeuwigheid wordt ingehaald. Dan hoeven we niet van alles te genieten. Dan kunnen we aan allerlei vormen van onzuiver genot voorbij gaan, omdat we uitzien naar het zuiverste genot in de hemel en we weten dat het één nu eenmaal niet met het ander gecombineerd kan worden. Dan kunnen we offers brengen, dingen doen voor God en de naaste, niet in de eerste maar in de laatste plaats aan ons zelf denken, omdat we geloven, dat wie zijn leven zo zal verliezen het straks voor eeuwig zal winnen. Dan kunnen we ons wijden aan gerechtigheid, vrede, barmhartigheid, omdat dat investeringen zijn in ons toekomende leven in Gods Koninkrijk. En daarom, schrijft Paulus, kan ik in mijn werk als apostel van Jezus Christus ook risico's lopen. Gevaren op mijn lange reizen. Vervolging van vijanden: geseling, steniging, gevangenschap. Ik kan elke dag met doodsgevaar leven. Zelfs van uur tot uur. Het schrikt mij niet terug om mijn taak te doen. Want ik weet: als het een keer slecht afloopt, loopt het voor mij toch eeuwig goed af.

En daarom is het ook zaak, om op je levensgedrag te letten. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna niet niets, maar het oordeel. Je zult je van alles rekenschap moeten geven. Wie hier en nu alleen maar op de akker van zijn eigen vlees zaait, zal eens eeuwig verderf oogsten. Maar wie op de akker van de Geest zaait, zal eeuwig leven oogsten.

Komt de norm van ons handelen uit ons geloof in het eeuwige leven voort? Houden we er een opstandingsethiek op na of niet? Dat is een vraag, waarop we ons na het paasfeest best mogen bezinnen.

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4