Kop

De website van Arie Tromp

Kies uw taal
Pick your language

Mijn gegevens

  Adres: Populierenlaan 30,
                 2925 CT Krimpen aan den IJssel
  Vaste telefoon: 0180 522828
  Mobiele telefoon: 06 44046099

  Adres in: Google Printview
  Email: info@dsatromp.nl

ATromp
Verschenen in: Kerk- en Verenigingsklanken (Herv. Gemeente Krimpen aan de Lek)
op: 1 november 1983
Jesaja 61 : 2 Troost voor treurenden
Wilt u eerst het bijbelgedeelte lezen?

Jesaja 61 : 1 - 9/p>

  1. De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis;
  2. om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten,
  3. om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des HEREN, tot zijn verheerlijking.
  4. Zij zullen de overoude puinhopen herbouwen, het verwoeste uit vroeger tijd doen herrijzen en de steden vernieuwen, die in puin liggen, die verwoest hebben gelegen van geslacht op geslacht.
  5. Vreemden zullen gereed staan om voor u de kudden te weiden, vreemdelingen zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn;
  6. maar gij zult priesters des HEREN heten, dienaars van onze God genoemd worden; gij zult het vermogen der volken genieten en u op hun heerlijkheid beroemen.
  7. In plaats van uw schande gewordt u dubbele vergoeding en in plaats van smaad zullen zij jubelen over hun deel; zo zullen zij dan in hun land dubbele vergoeding verkrijgen, blijvende vreugde zal hun geworden.
  8. Want Ik, de HERE, heb het recht lief. Ik haat onrechtmatige roof, Ik zal hun stipt hun loon geven en een eeuwig verbond met hen sluiten.
  9. En hun nageslacht zal onder de volken vermaard zijn en hun nakomelingschap te midden der natien; allen die hen zien, zullen erkennen, dat zij het nageslacht zijn, dat de HERE gezegend heeft.

TROOST VOOR TREURENDEN

… om alle treurigen te troosten.

Jes. 61 : 2.

Ik ben getrouwd met Treurigheid,
woon samen met Verdriet,
krijg soms bezoek van Eenzaamheid,
maar helpen doet dat niet.

Levi Weemoedt.

Met bovenstaand rijmpje van iemand met een sprekende schuilnaam is de stemming van velen in deze tijd raak beschreven. Ze zien het leven wat donker in. Niet pikzwart, maar wel erg grijs. Een zachte droefheid hangt in hun hart. Een waas van weemoed omfloerst hun gevoelsleven. Och, zeggen zij, het bestaan biedt niet zoveel. Waar kun je nu werkelijk warm voor lopen? Wat geeft je nu echt voldoening? Wat maakt het leven de moeite waard? Wie werkloos is, heeft zorgen en spanningen, maar wie werkt niet minder. De een weet geen raad met een tevéél aan vrije tijd, de ander met een tekort aan rust en tijd voor zijn gezin en zijn hobby’s. Wie vandaag gelukkig getrouwd is, is morgen gescheiden. Wie vandaag een bloeiende zaak heeft, is morgen failliet. Wie vandaag nog bergen kan verzetten, zit morgen in een verpleeghuis.

Zo zien ze van alles de betrekkelijkheid in. Ook van zichzelf en hun droefgeestigheid. Ze kunnen er soms met lichte zelfspot tegenover staan, zoals in dit gedichtje. Ze mijmeren weemoedig over de zinloosheid van het leven. Maar helpen doet het niet.

IJdelheid der ijdelheden, zei Prediker. En ook Paulus schreef, dat het schepsel aan de ijdelheid onderworpen is. Deze wereld heeft geen vastheid, geen bestendigheid, geen toekomst. Alles is betrekkelijk en kortstondig. Dat zijn de symptomen van de ziekte, waaraan de wereld lijdt. En de diagnose is volgens Gods Woord, dat de virus van de zonde er zo gruwelijk in huishoudt. Het menselijk bestaan is van het kwaad vergeven, en hoe zou de Here dááraan vastheid en toekomst kunnen schenken? Het kwaad mag van God gelukkig geen bestendigheid hebben. Dat is gedoemd om ijdel te zijn.

En aan de genezing van de patiënt is gelukkig al alles gedaan! De Here Jezus is naar de aarde gekomen om de zinloosheid van ons leven mee te dragen aan het kruis, waar Hij een voor ons gevoel volkomen zinloze dood stierf. Waar alles ook ijdel leek. Waar al het goede, dat Hij had verricht, ook met Hem in het niets leek te verzinken. Hij is naar de aarde gekomen om de achter die ijdelheid verborgen liggende zonde te dragen en weg te dragen aan het kruis. Om er verzoening over te doen. En om zo het kwaad te overwinnen. En door Zijn opstanding heeft Hij de ban van de ijdelheid en zinloosheid doorbroken. Wat God voor de wereld wil: Zijn recht, Zijn vrede, Zijn gelukzaligheid, dat loopt niet vast. Dat wordt door alle zinloosheid heen gesleept. Dat gaat door naar de grote toekomst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. Waar niets meer zinloos is, maar alles zinvol.

Waar geen droefheid meer is, maar alleen maar vreugde. Waar je niet meer met Treurigheid getrouwd kunt wezen, je niet meer met Verdriet kunt samenwonen en je van Eenzaamheid geen bezoek meer krijgt.

Ik hoop, dat we ons aan deze heerlijke boodschap gewonnen geven. Jezus, de Gezalfde des Heren, is gekomen om alle treurenden te troosten. Ook ons. Hij kan ons nu al uittillen uit een leven van weemoed om de zinloosheid van het menselijk bestaan. Hij kan ons door Zijn Geest inspireren tot een leven, dat aan Zijn dienst gewijd is. Een leven, waarin we warm lopen voor zijn Koninkrijk van vrede en recht. Want niets mag dan hier blijvend zijn, alles, wat uit liefde tot Jezus gedaan is, houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Dat zal in eeuwigheid niet zinloos blijven. We gaan zonder weemoed, welgemoed voort achter Jezus aan. Want dat is de enige weg, die niet ijdel is.1000 Resterende tekens