Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook
De Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van 16 christelijke kerken en organisaties in Nederland, die landelijk werkt.
Organisatie
De Raad in zijn huidige vorm werd in 1968 opgericht. Voorzitter is drs. H.J. van Hout, algemeen secretaris is ds. K. van der Kamp. Het secretariaat is gevestigd aan de Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort.
De Raad van Kerken wordt bestuurd door de Plenaire Raad, waarin vertegenwoordigers van alle aangesloten kerken en organisaties zitting hebben. Voor de verschillende werkterreinen waarop de Raad actief is, zijn er beraadgroepen die de Raad, gevraagd en ongevraagd, kunnen adviseren over kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast zijn er projectgroepen die zich richten op de uitvoering van een specifieke taak, project of opdracht. In veel provincies en steden zijn ook provinciale en lokale Raden van Kerken, die ter plaatse de missie van de Raad vorm geven.
Missie
Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken:
1) de oecumenische dialoog, waarbij het zowel gaat om de dialoog tussen de lidkerken onderling, alswel van de lidkerken met kerken en geloofsgemeenschappen die geen lid van de Raad zijn;
2) de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving, waarbij het erom gaat een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen in de samenleving vanuit een specifiek christelijke benadering. Binnen deze beleidslijn is er ook aandacht voor de ontmoeting met mensen van andere religies.
Werkwijze
Zowel theologische als maatschappelijke vragen staan op zijn agenda. Veel van het werk van de Raad wordt gedaan door beraadgroepen en projectgroepen, waarin deskundigen vanuit de lidkerken van de Raad en daarbuiten participeren. De Raad onderhoudt relaties met vele kerken en de brede oecumenische beweging in Nederland en wereldwijd, maar ook met vertegenwoordigers van andere religies, met overheden, politieke partijen en tal van maatschappelijke organisaties.

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is.
Psalm 139 : 23 en 24