Kop

De website van Arie Tromp

Kies uw taal
Pick your language

Mijn gegevens

  Adres: Populierenlaan 30,
                 2925 CT Krimpen aan den IJssel
  Vaste telefoon: 0180 522828
  Mobiele telefoon: 06 44046099

  Adres in: Google Printview
  Email: info@dsatromp.nl

ATromp

Bijbelteksten op muziek gezet

Jesaja 41 : 10
tekst in de bijbel:

Jesaja 41 : 8 - 16

 1. Maar gij, Israël, mijn knecht, Jakob, die Ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham,
 2. gij, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie Ik zei: Gij zijt mijn knecht, Ik heb u verkoren en u niet versmaad;
 3. Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.
 4. Zie, allen die tegen u in woede ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te schande; de mannen die u bestrijden, worden als niets en komen om;
 5. gij zult hen zoeken, maar niet vinden, de mannen die u bestoken; zij worden als niets, ja vernietigd, de mannen die tegen u oorlog voeren.
 6. Want Ik, de HERE, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.
 7. Vrees niet, gij wormpje Jakob, gij volkje Israël! Ik ben het, die u help, luidt het woord des HEREN, en uw Verlosser is de Heilige Israëls.
 8. Zie, Ik stel u tot een scherpe, nieuwe dorsslede met dubbele sneden; gij zult bergen dorsen en verbrijzelen, en heuvelen zult gij tot kaf maken.
 9. Gij zult ze wannen, en de wind zal ze opnemen en de storm zal ze verstrooien; maar gij zult juichen in de HERE, u beroemen in de Heilige Israëls.
tekst in het muziekstuk:

Fürchte dich nicht, ich bin mit dir.
Weiche nicht, ich bin dein Gott;
ich stärke dich, ich helfe dir auch
durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 0153
Cantate Schau, lieber Gott, wie meine Feind
deel 3 arioso bas

afspelen:
Galaten 2 : 16
tekst in de bijbel:

Galaten 2 : 15 - 21

 1. Wij, geboren Joden, en geen zondaars uit de heidenen,
 2. wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.
 3. Maar indien wij, trachtende in Christus gerechtvaardigd te worden, ook zelf zijn gebleken zondaars te zijn, staat Christus dan in dienst der zonde? Volstrekt niet.
 4. Immers, indien ik hetgeen ik afgebroken heb, weder opbouw, bewijs ik daardoor, dat ik zelf een overtreder ben.
 5. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven.
 6. Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
 7. Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.
tekst in het muziekstuk:

Ihr Sterblichen, verlanget ihr, mit mir
das Antlitz Gottes anzuschauen?
So dürft ihr nicht auf gute Werke bauen;
denn ob sich wohl ein Christ
muss in den guten Werken üben,
weil es der ernste Wille Gottes ist,
so macht der Glaube doch allein,
daß wir vor Gott gerecht und selig sein.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 0037
Cantate Wer da gläubet und getauft wird
deel 4 recitatief bas

afspelen:
Lukas 2 : 41 - 52
tekst in de bijbel:

Lukas 2 : 41 - 52

 1. En zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem, op het Paasfeest.
 2. En toen Hij twaalf jaar was geworden en zij, zoals dit bij het feest gebruikelijk was, optrokken,
 3. en de feestdagen voleindigd hadden, bleef het kind Jezus bij hun terugreis te Jeruzalem achter, en zijn ouders bemerkten het niet.
 4. Daar zij vermoedden, dat Hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver en zochten Hem onder de verwanten en bekenden.
 5. En toen zij Hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem, Hem zoekende.
 6. En het geschiedde na drie dagen, dat zij Hem vonden in de tempel, waar Hij zat te midden der leraren, terwijl Hij naar hen hoorde en hun vragen stelde.
 7. Allen nu, die Hem hoorden, waren verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden.
 8. En toen zij Hem zagen, stonden zij versteld en zijn moeder zei tot Hem: Kind, waarom hebt Gij ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik zoeken U met smart!
 9. En Hij zei tot hen: Waarom hebt gij naar Mij gezocht? Wist gij niet, dat Ik bezig moet zijn met de dingen mijns Vaders?
 10. En zij begrepen het woord niet, dat Hij tot hen sprak.
 11. En Hij ging met hen terug en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze woorden in haar hart.
 12. En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen.
tekst in het muziekstuk:

Mein liebster Jesus ist verloren:
O Wort, das mir Verzweiflung bringt,
O Schwert, das durch die Seele dringt,
O Donnerwort in meinen Ohren.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 154
Cantate Mein liebster Jesus ist verloren
deel 1 aria tenor

afspelen:
tekst in het muziekstuk:

Wo treff ich meinen Jesum an,
wer zeiget mir die Bahn,
wo meiner Seelen brünstiges Verlangen,
mein Heiland, hingegangen?
Kein Unglück kann mich so empfindlich rühren,
als wenn ich Jesum soll verlieren.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 154
Cantate Mein liebster Jesus ist verloren
deel 2 recitatief tenor

afspelen:
tekst in het muziekstuk:

Wisset ihr nicht, daß ich sein muß
in dem, das meines Vaters ist?

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 154
Cantate Mein liebster Jesus ist verloren
deel 5 arioso bas

afspelen:
tekst in het muziekstuk:

Wohl mir, Jesus ist gefunden,
nun bin ich nicht mehr betrübt.
Der, den meine Seele liebt,
zeigt sich mir zur frohen Stunden.
Ich will dich, mein Jesu, nun nimmermehr lassen,
ich will dich im Glauben beständig umfassen.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 154
Cantate Mein liebster Jesus ist verloren
deel 7 Duet alt en tenor

afspelen:
Markus 16 : 16
tekst in de bijbel:

Markus 16 : 114 - 18

 1. Daarna verscheen Hij aan de elven zelf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofden die Hem aanschouwd hadden, nadat Hij opgewekt was.
 2. En Hij zei tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.
 3. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.
 4. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken,
 5. slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.
tekst in het muziekstuk:

“Wer da gläubet und getauft wird, der wird selig werden.”

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 0037
Cantate Wer da gläubet und getauft wird
deel 1 koor

afspelen:
tekst in het muziekstuk:

Der Glaube schafft der Seele Flügel,
Daß sie sich in den Himmel schwingt,
Die Taufe ist das Gnadensiegel,
Das uns den Segen Gottes bringt;
Und daher heißt ein selger Christ,
Wer gläubet und getaufet ist.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 0037
Cantate Wer da gläubet und getauft wird
deel 5 aria bas

afspelen:
Romeinen 7 : 24
tekst in de bijbel:

Romeinen 7 : 21 - 26

 1. Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig;
 2. want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods,
 3. maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is.
 4. Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?
 5. Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here! Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet der zonde.
tekst in het muziekstuk:

Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes?

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 48
Cantate Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen
deel 1 koor

afspelen: