Kop

De website van Arie Tromp

Kies uw taal
Pick your language

Mijn gegevens

      Mijn gegevens

  Adres: Populierenlaan 30,
                 2925 CT Krimpen aan den IJssel
  Vaste telefoon: 0180 522828
  Mobiele telefoon: 06 44046099

  Adres in: Google Printview
  Email: info@dsatromp.nl

ATromp

Bijbelteksten op muziek gezet

Psalm 127 van F. Tunder

Psalm 127

 1. Nisi Dominus aedificaverit domum,
  in vanum laboraverunt qui aedificant eam.
  Nisi Dominus custodierit civitatem,
  frustra vigilat qui custodit eam.
 2. Vanum est vobis ante lucem surgere.
  surgite postquam sederitis,
  qui manducatis panem doloris.
  Cum dederit dilectis suis somnum:
 3. ecce haereditas Domini, filii:
  merces, fructus ventris.
 4. Sicut sagittae in manu potentis:
  ita filii excussorum.
 5. Beautus vir qui implevit desiderium suum ex ipsis:
  non confundetur cum loquetur
  inimicis suis in porta.
Gloria Patri et Filio,
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper:
et in saecula saeculorum.

 1. Een pelgrimslied van Salomo.
  Als de HEER het huis niet bouwt,
  vergeefs zwoegen de bouwers;
  als de HEER de stad niet bewaakt,
  vergeefs doet de wachter zijn ronde.
 2. Vergeefs is het
  dat je vroeg opstaat,
  je laat te ruste legt,
  je aftobt voor wat brood-
  hij geeft het zijn lieveling in de slaap.
 3. Kinderen zijn een geschenk van de HEER,
  de vrucht van de schoot is een beloning van God.
 4. Als pijlen in de hand van een schutter,
  zo zijn kinderen, verwekt in je jeugd.
 5. Gelukkig de man
  wiens koker is gevuld
  met pijlen zoals zij.
  Hij staat niet te schande
  als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort.
muziekstuk:

Franz Tunder
Nisi Dominus Aedificaverit

afspelen:
Psalm 148
tekst in de bijbel:

Psalm 148 (149)

 1. Halleluja!
  Loof de HEER, bewoners van de hemel,
  loof hem daar in de hoogten,
 2. loof hem, al zijn herauten,
  loof hem, heel zijn engelenmacht.
 3. Loof hem, zon en maan,
  loof hem, heldere sterren,
 4. loof hem, hoogste hemelen,
  water boven de hoge hemel.
 5. Laten zij loven de naam van de HEER:
  op zijn bevel zijn zij geschapen,
 6. hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd,
  hij stelde een wet die nooit zal vergaan.
 7. Loof de HEER, bewoners van de aarde,
  zeemonsters en oceanen,
 8. vuur en hagel, sneeuw en rook,
  stormwind die doet wat hij zegt.
 9. Alle bergen en heuveltoppen,
  hout dat vrucht draagt, alle ceders,
 10. dieren van het veld en dieren in de wei,
  alles wat kruipt en op vleugels gaat.
 11. Koningen van de aarde en alle naties,
  vorsten en alle leiders van de aarde,
 12. jonge mannen en jonge vrouwen,
  oud en jong tezamen.
 13. Laten zij loven de naam van de HEER,
  alleen zijn naam is hoogverheven,
  zijn luister gaat aarde en hemel te boven.
 14. Hij verhoogt het aanzien van zijn volk,
  de roem van al wie hem trouw zijn,
  het volk van Israël, dat hem nabij is.
  Halleluja!
muziekstuk:

(anoniem)
Psalms of David: Psalm 148
O Praise the Lord of Heaven (Walmisley)
King's College Choir Cambridge o.l.v. D. Willcocks

afspelen:
Mattheüs 2 : 13 - 18
tekst in de bijbel:

Mattheüs 2 : 13 - 18

 1. Toen zij weggetrokken waren, zie, een engel des Heren verschijnt Jozef in de droom en zegt: Sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte, en blijf aldaar, totdat Ik het u zeg; want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen.
 2. Rembrandt van Rijn
  vlucht naar Egypte
  de vlucht naar Egypte
 3. Hij stond op en hij nam in de nacht het kind en zijn moeder en week uit naar Egypte,
 4. en daar bleef hij tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide: Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen.
 5. Toen Herodes zag, dat hij door de wijzen misleid was, ontstak hij in hevige toorn en zond bevel om in Betlehem en het gehele gebied daarvan al de jongens van twee jaar oud en daar beneden om te brengen, in overeenstemming met de tijd, die hij bij de wijzen had uitgevorst.
 6. Toen werd vervuld het woord, gesproken door de profeet Jeremia, toen hij zeide:
 7. Een stem is te Rama gehoord, geween en veel geklaag: Rachel, wenend om haar kinderen, weigert zich te laten troosten, omdat zij niet meer zijn.
tekst in het muziekstuk:

Getrost! mein Herz,
erdulde deinen Schmerz,
laß dich dein Kreuz nicht unterdrücken!
Gott wird dich schon
zu rechter Zeit erquicken;
muß doch sein lieber Sohn,
dein Jesus, in noch zarten Jahren
viel größre Not erfahren,
da ihm der Wüterich Herodes
die äußerste Gefahr des Todes
mit mörderischen Fäusten droht!
Kaum kömmt er auf die Erden,
so muß er schon ein Flüchtling werden!

Wohlan, mit Jesu tröste dich,
und glaube festiglich:
Denjenigen, die hier mit Christo leiden,
will er das Himmelreich bescheiden.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 0153
Cantate Schau, lieber Gott, wie meine Feind
deel 7 recitatief bas

afspelen:
Johannes 16 : 5
tekst in de bijbel:

Johannes 16 : 5 - 11

 1. En nu ga Ik heen tot Hem, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij heen?
 2. Maar omdat Ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld.
 3. Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.
 4. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel;
 5. van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;
 6. van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet;
 7. van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.
tekst in het muziekstuk:

Wo gehest du hin?

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 0166
Cantate Wo gehest du hin?
deel 1 arie bas

afspelen:
Jesaja 41 : 10
tekst in de bijbel:

Jesaja 41 : 8 - 16

 1. Maar gij, Israël, mijn knecht, Jakob, die Ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham,
 2. gij, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie Ik zei: Gij zijt mijn knecht, Ik heb u verkoren en u niet versmaad;
 3. Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.
 4. Zie, allen die tegen u in woede ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te schande; de mannen die u bestrijden, worden als niets en komen om;
 5. gij zult hen zoeken, maar niet vinden, de mannen die u bestoken; zij worden als niets, ja vernietigd, de mannen die tegen u oorlog voeren.
 6. Want Ik, de HERE, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.
 7. Vrees niet, gij wormpje Jakob, gij volkje Israël! Ik ben het, die u help, luidt het woord des HEREN, en uw Verlosser is de Heilige Israëls.
 8. Zie, Ik stel u tot een scherpe, nieuwe dorsslede met dubbele sneden; gij zult bergen dorsen en verbrijzelen, en heuvelen zult gij tot kaf maken.
 9. Gij zult ze wannen, en de wind zal ze opnemen en de storm zal ze verstrooien; maar gij zult juichen in de HERE, u beroemen in de Heilige Israëls.
tekst in het muziekstuk:

Fürchte dich nicht, ich bin mit dir.
Weiche nicht, ich bin dein Gott;
ich stärke dich, ich helfe dir auch
durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 0153
Cantate Schau, lieber Gott, wie meine Feind
deel 3 arioso bas

afspelen: