Kop

De website van Arie Tromp

Kies uw taal
Pick your language

Mijn gegevens

  Adres: Populierenlaan 30,
                 2925 CT Krimpen aan den IJssel
  Vaste telefoon: 0180 522828
  Mobiele telefoon: 06 44046099

  Adres in: Google Printview
  Email: info@dsatromp.nl

ATromp
Lukas 1 : 26 - 38
Nieuwe Vertaling
 1. In de zesde maand nu werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazaret,
 2. tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria.
 3. En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u.
 4. Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn.
 5. En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God.
 6. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven.
 7. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven,
 8. en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.
 9. En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb?
 10. En de engel antwoordde en zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.
 11. En zie, Elisabet, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom en dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette.
 12. Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.
 13. En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen.


1000 Resterende tekens