Kop

De website van Arie Tromp

Kies uw taal
Pick your language

Mijn gegevens

      Mijn gegevens

  Adres: Populierenlaan 30,
                 2925 CT Krimpen aan den IJssel
  Vaste telefoon: 0180 522828
  Mobiele telefoon: 06 44046099

  Adres in: Google Printview
  Email: info@dsatromp.nl

ATromp
Artikelen Nederlands Bijbelgenootschap november 2020

De Bijbel in de Bijlmer: uitdagend en verrassend

‘Tof boekje! Ik heb ervan genoten!’ ‘Wat inspirerend!’ ‘Een uitdagend, verrassend en confronterend boek. Een echte aanrader.’ Van mensen uit allerlei kerken kreeg het NBG reacties op De Bijbel in de Bijlmer. NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf: ‘We zijn blij met die reacties. Ze laten zien hoe actueel en inspirerend de Bijbel is als het gaat over migratie en integratie.’

Vanwaar die lof voor dit boek van migrantenvoorganger Samuel Lee uit ‘het meest christelijke stukje Nederland’, de Bijlmer? Het boek bevat zes bijbelverhalen over migranten en zes verhalen van migranten uit de Bijlmer, onder wie Lee zelf.
Bijbel in Bijlmer ‘De eye-opener is voor mij de focus: de Bijbel is een boek van migranten’, schrijft René de Reuver, secretaris van de Protestantse Kerk in Nederland. ‘Het wil ons leren een migrant van zegen te zijn. Wat dit betekent en hoe dit kan, laat Samuel zien in bijbelstudies over Abraham, Jakob, Jozef, Ruth, Daniël en het dienstmeisje van Naäman: de vader van alle migranten, de geniepige migrant, de vergevende migrant, de bruggen bouwende migrant, de moedige migrant en de dienende migrant.’

Iedereen is migrant
Jurjen ten Brinke, EO-presentator en kerkplanter: ‘Echt, we zijn allemaal vreemdelingen en bijwoners. Wat ons bindt is onze reis, het onderweg zijn met God, die er altijd is.’ Jurjen zag rake parallellen tussen toen en nu. Bijvoorbeeld Naämans dienstmeisje: ‘juist haar gebed en oproep als migrant bracht deze hooggeplaatste man bij de profeet van Israël.’

Bisschop Gerard de Korte uit Den Bosch: ‘Terecht schrijft Samuel Lee dat alle mensen in principe migranten zijn. Wij hebben immers op deze aarde geen blijvende woonplaats’. De Korte hoopt dat het boek ‘bruggen slaat tussen christenen die hier geboren zijn en migrantenchristenen.’ Hij denkt aan Poolse arbeiders en Rooms-Katholieke expats, ‘vaak mensen met een diep geloof die autochtone katholieken een hart onder de riem kunnen steken.’

Kleurenrijkdom
Majoor Richard de Vree van het Leger des Heils, programmadirecteur ‘Geloven in de Buurt’ las het boek in één adem uit: ‘Het is een verhaal van integreren en tegelijkertijd pal blijven staan voor je eigen christelijke normen en waarden’ en: ‘We zijn als Leger des Heils vooral een ‘witte’ geloofsgemeenschap, terwijl we juist in aanraking komen met veel migranten (…). Onze geloofsgemeenschappen zouden veel kleurrijker kunnen/moeten zijn.’

De Bijbel in de Bijlmer is verkrijgbaar voor € 12,95 in de boekhandel en via de NBG-webshop.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Link: https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/bijbel-in-de-bijlmer


Bijbelgenootschap bedankt bijbellezers voor inbreng

Het Nederlands Bijbelgenootschap bedankt alle bijbellezers die reageerden op de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Alle reacties zijn meegewogen bij het voorbereiden van de NBV21 – de verbeterde versie van de NBV die najaar 2021 zal verschijnen.

NBV21

De afgelopen drie jaar heeft het vertaalteam van het Bijbelgenootschap hard gewerkt aan een nieuwe en verbeterde versie van de NBV. Daarbij konden ze gebruikmaken van alle respons op de NBV die sinds 2004 was binnengekomen en verzameld. De reacties en vertaalsuggesties kwamen van bijbellezers uit vrijwel alle kerken. Het is bijzonder dat op deze manier duizenden mensen hebben meegedacht over de beste vertaling. Wat het Bijbelgenootschap betreft wordt de NBV21 dan ook dé Bijbel voor iedereen.

In de NBV21 zijn allerlei verbeteringen aangebracht ten opzichte van 2004. Ook krijgen persoonlijke voornaamwoorden een hoofdletter (bv. U, Hij, Ik) als het over God, Jezus of de heilige Geest gaat. De NBV21 combineert al het goede van de NBV met alles wat nog beter kon. De NBV21 is vertrouwd én als nieuw: prettig leesbaar, mooi Nederlands, en brengt bijbellezers dicht bij de bron.
De NBV21 verschijnt volgend najaar. U kunt nu al een indruk krijgen op de website NBV21.nl. Daar vindt u voorbeelden met uitleg en kunt u een nieuwsbrief aanvragen.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Link: https://nbv21.bijbelgenootschap.nl

Opvolger Nieuwe Bijbelvertaling gaat NBV21 heten

De nieuwe versie van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 (NBV) is nu vrijwel gereed en verschijnt volgend najaar. ‘De naam ervan is NBV21’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap. ‘De NBV21 is een verbeterde versie, dankzij duizenden reacties van bijbellezers en nieuwe wetenschappelijke inzichten. De kwaliteit en sterke kanten van de NBV komen in de NBV21 nog scherper naar voren.’

‘We bedanken de kerken en de duizenden bijbellezers die sinds 2004 op de NBV hebben gereageerd en hun inzichten en verbetersuggesties met ons hebben gedeeld’, aldus Buitenwerf. ‘Hun input gecombineerd met onze vertaalexpertise maakt de nieuwe versie beter, krachtiger en consistenter. We hebben stap voor stap gewerkt aan een vertaling die al het goede van de NBV combineert met alles wat nog beter kon. Het resultaat is een vertaling die vertrouwd voelt én tegelijk als nieuw. De NBV21 is prettig leesbaar, bevat mooi Nederlands en brengt bijbellezers dicht bij de bron.’

Met twee miljoen verkochte exemplaren is de NBV de meest gebruikte bijbelvertaling in het Nederlandse taalgebied. In 2016 werd de NBV door het Nederlandse publiek verkozen tot het ‘Belangrijkste Boek’. Het Bijbelgenootschap riep bij de verschijning ervan bijbellezers op om deze vertaling te gebruiken en reacties in te sturen. Ook beloofde het Bijbelgenootschap om na verloop van tijd met een verbeterde editie te komen.

Veranderingen
Het Bijbelgenootschap heeft drie jaar gewerkt aan de NBV21. Alle binnengekomen suggesties zijn zorgvuldig beoordeeld. Elk vers is opnieuw aan de brontekst getoetst, waardoor de vertaling aan kwaliteit heeft gewonnen. Zo is er meer consistentie tussen verschillende teksten, zijn thema’s en verbanden duidelijker gemaakt en is het Nederlands waar nodig verbeterd. In de NBV21 zijn circa twaalfduizend wijzigingen te vinden. Bovendien valt een andere vernieuwing op: ‘eerbiedshoofdletters’: hoofdletters in persoonlijke voornaamwoorden die verwijzen naar God, Jezus en de heilige Geest.

Website met nieuwsbrief, special en voorpublicatie
Op de website nbv21.nl staan achtergrondinformatie en voorbeelden van wijzigingen, met uitleg. Er kan ingetekend worden op een nieuwsbrief. Ook is gratis een NBV21-editie van het vakblad Met Andere Woorden aan te vragen. Deze special belicht het werk aan de NBV21, interviewt betrokken experts en laat zien hoe uniek het is dat de respons van lezers verwerkt is. Voor professionals die complete hoofdstukken uit de NBV21 willen lezen, is een voorpublicatie op aanvraag beschikbaar.

De complete tekst van de NBV21 is naar verwachting begin volgend jaar vastgesteld. Daarna zal die worden klaargemaakt voor druk en digitale publicatie in het najaar van 2021.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Link: nbv21.bijbelgenootschap.nl

Uitkomst enquête onder bijbellezers:
66% van de bijbelgebruikers wil vaker bijbellezen

De Bijbel is een inspirerend boek waar vaak in gelezen wordt. Dat blijkt opnieuw uit een onlangs gehouden online enquête van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) onder bijbellezers uit heel christelijk Nederland. 56% van de 3500 deelnemers leest dagelijks uit de Bijbel. Opvallend is dat zo’n 70% niet tevreden is en aangeeft vaker of langer te willen bijbellezen.

‘“Voedsel voor de geest”, zo omschrijven veel respondenten wat de Bijbel voor hen betekent. Vandaar de wens om vaker en langer te lezen’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, hoofd Bijbelgebruik bij het NBG. ‘Maar dat blijkt niet vanzelf te gaan. Als NBG bieden we daarom steeds vaker hulpmiddelen aan waarmee je bijbellezen tot een vanzelfsprekend en inspirerend onderdeel van je dag kunt maken. Denk aan digitale leesplannen, podcasts en blogs die de Bijbel verbinden met de actualiteit.’

Alleen of samen
Ruim 80% van de respondenten geeft aan (meestal) alleen te zijn bij het bijbellezen. Dat doen ze om in contact te komen met God (64%), voor geloofsopbouw (64%) of om er dagelijkse inspiratie (61%) uit te halen. Er wordt vooral vanuit eigen motivatie gelezen; vrijwel niemand leest in de Bijbel omdat anderen dat verwachten. Tegelijkertijd geven de deelnemers aan de enquête aan, de Bijbel ook samen te lezen. Ruim 30% zegt dat te doen, met hun partner, in gezinsverband en/of in kerkverband.

Gedrukt of digitaal
Enquete Bijbellezen De enquête laat opnieuw zien dat digitaal bijbellezen is ingeburgerd (16% leest meestal digitaal), hoewel het merendeel van de respondenten meestal een gedrukte Bijbel in handen heeft. De Bijbel van voor tot achter lezen doet nog slechts een kwart, zo blijkt uit de enquête. Bijna de helft van de respondenten leest aan de hand van een thema dat aansluit bij de persoonlijke interesse. Dagboekjes en een leesrooster zijn het meest populair als hulp bij het bijbellezen. ‘In de open antwoorden hebben mensen met ons gedeeld wat hen motiveert én wat hen belemmert’, vertelt Schol-Wetter. ‘Ze vinden de hulpmiddelen van het NBG nuttig. Als (meer) bijbellezen dan toch niet lukt, wijten ze dat vaak aan zichzelf: het ontbreekt hen aan discipline, tijd of prioriteit. Daar wordt het wat mij betreft pas interessant: hoe kan bijbellezen uit de sfeer van “moeten” komen, en iets worden waar je naar uitkijkt? Dat is geen kwestie van one size fits all, maar van uitproberen wat bij je past, met vallen en opstaan.’

Zelfhulpboek Lees je Bijbel
Om dat uit te zoeken kunnen bijbellezers terecht in het boek Lees je Bijbel. Daarin raadpleegt Corien Oranje experts als Ben Tiggelaar en Michelle van Dusseldorp. Lees je Bijbel helpt bijbellezers om hun eigen drijfveren te ontdekken, hun eventuele schuldgevoel van zich af te schudden en opnieuw met de Bijbel aan de slag te gaan. En deze keer op een manier die bij hen past.

Bron: UBS/Nederlands Bijbelgenootschap
Link: https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/lees-je-bijbel

Verspreiding van audiobijbels in Mozambique

Veel mensen in Mozambique kunnen niet lezen of schrijven. Meedoen in de kerk of met een bijbelgroep is dan heel lastig. Daarom wil het NBG opnieuw audiobijbels verspreiden in Mozambique.

Mozambique is een van de armste landen van de wereld. Door de stijgende economische groei is het aantal mensen dat kan lezen en schrijven in de afgelopen jaren toegenomen. Toch is nog steeds 40% van de Mozambikanen analfabeet.

Meedoen in de kerk
Niet kunnen lezen maakt ook dat mensen niet kunnen meelezen in de Bijbel tijdens kerkdiensten of in hun bijbelgroep. Een audiobijbel maakt dat veel meer mensen toegang hebben tot het woord van God. Daarom ondersteunt het NBG het luisterbijbelprogramma van het Bijbelgenootschap van Mozambique met 1000 audiobijbels. Dit programma wordt in kerken gebruikt, maar ook op plekken waar luistergroepen geformeerd kunnen worden, zoals gevangenissen, ziekenhuizen en weeshuizen.

Coronacrisis
Het Bijbelgenootschap van Mozambique is financieel hard getroffen door de coronacrisis. De inkomsten uit eigen bijbelverkoop vielen bijna volledig weg tijdens de lockdown in het land. Sinds in september de coronamaatregelen versoepeld werden, wordt het bijbelwerk waar mogelijk weer opgepakt. Veel Mozambikanen zijn er economisch nog slechter aan toe dan ze al waren. Dat motiveert de medewerkers van het bijbelgenootschap extra het Gods woorden van hoop beschikbaar te maken.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Link: www.bijbelgenootschap.nl/bpmc/project-van-de-maand-november-3

Mozambique audiobijbel

1000 Resterende tekens