Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet
Mijn weg door de kerk

De Bijbel

Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook

Perikopen uit 1 Korinthe

1 Korinthe 15 : 30 - 34
Nieuwe Bijbelvertaling
 1. En waarom zouden wij ons voortdurend aan gevaren blootstellen?
 2. Elke dag sterf ik opnieuw, broeders en zusters, zo waar als ik dankzij Christus Jezus, onze Heer, trots op u kan zijn.
 3. In Efeze heb ik op leven en dood gevochten; wat zou ik daarmee hebben bereikt als ik geen hoop had? Wanneer de doden toch niet worden opgewekt, kunnen we maar beter zeggen: ‘Laten we eten en drinken, want morgen sterven we.’
 4. Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.
 5. Kom tot bezinning, zoals het u betaamt, en zondig niet langer. Sommigen van u hebben geen enkele kennis van God. U moest u schamen.


1 Korinthe 12 : 1 - 11
Nieuwe Bijbelvertaling
 1. Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil ik u het volgende zeggen.
 2. Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de ban van goden die taal noch teken geven.
 3. Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is Jezus, ‘en niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus is de Heer, ‘behalve door toedoen van de heilige Geest.
 4. Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest;
 5. er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer;
 6. er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.
 7. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.
 8. Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis;
 9. de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen.
 10. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is.
 11. Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.


De Heer is genadig en rechtvaardig,
onze God is een God van ontferming,
de Heer beschermt de eenvoudigen,
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.
Psalm 116 : 5 en 6