Kop

De website van Arie Tromp

Kies uw taal
Pick your language

Mijn gegevens

  Adres: Populierenlaan 30,
                 2925 CT Krimpen aan den IJssel
  Vaste telefoon: 0180 522828
  Mobiele telefoon: 06 44046099

  Adres in: Google Printview
  Email: info@dsatromp.nl

ATromp

Perikopen uit Psalmen

Psalm 62 : 1 - 13
Nieuwe Bijbelvertaling
 1. Voor de koorleider. Naar de wijze van Jedutun. Een psalm van David.
 2. Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, van Hem is mijn heil;
 3. waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.
 4. Hoelang zult gij op een man aanstormen? Gij allen zult omvergestoten worden als een hellende wand, een neerstortende muur.
 5. Waarlijk, zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten, zij scheppen behagen in leugen; zij zegenen met hun mond, maar in hun binnenste vloeken zij.
 6. Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting;
 7. waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen.
 8. Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.
 9. Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats.
 10. Waarlijk, een ademtocht zijn de geringen, een leugen de aanzienlijken; in de weegschaal gaan zij omhoog, tezamen lichter dan een ademtocht.
 11. Vertrouwt niet op verdrukking, stelt geen ijdele hoop op roof; als het vermogen aanwast, zet er het hart niet op.
 12. God heeft eenmaal gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord: de sterkte is Godes.
 13. Ook de goedertierenheid, o Here, is uwe, want Gij zult ieder vergelden naar zijn werk.


Psalm 131 : 1 - 3
Nieuwe Vertaling
 1. Een bedevaartslied. Van David. HERE, mijn hart is niet hovaardig, mijn ogen zijn niet trots; ik wandel niet in grootse dingen, noch in dingen die te wonderbaar voor mij zijn.
 2. Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht als een gespeend kind bij zijn moeder; als een gespeend kind is mijn ziel in mij.
 3. Israël hope op de HERE van nu aan en voor immer.


Psalm 42 : 1 - 12
Nieuwe Bijbelvertaling
 1. Voor de koorleider. Een kunstig lied van de Korachieten.
 2. Zoals een hinde smacht
  naar stromend water,
  zo smacht mijn ziel
  naar u, o God.
 3. Mijn ziel dorst naar God,
  naar de levende God,
  wanneer mag ik nader komen
  en Gods gelaat aanschouwen?>/li>
 4. Tranen zijn mijn brood,
  bij dag en bij nacht,
  want heel de dag hoor ik zeggen:
  ‘Waar is dan je God?’
 5. Weemoed vervult mijn ziel
  nu ik mij herinner hoe
  ik meeliep in een dichte stoet
  en optrok naar het huis van God-
  een feestende menigte,
  juichend en lovend.
 6. Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
  en onrustig in mij.
  Vestig je hoop op God,
  eens zal ik hem weer loven,
  mijn God die mij ziet en redt.
 7. Mijn ziel is bedroefd,
  daarom denk ik aan u,
  hier in het land van de Jordaan,
  bij de Hermon, op de top van de Misar.
 8. De roep van vloed naar vloed,
  de stem van uw waterstromen-
  al uw golven slaan
  zwaar over mij heen.
 9. Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde,
  ‘s nachts klinkt een lied in mij op,
  een gebed tot de God van mijn leven.
 10. Tot God, mijn rots, wil ik zeggen:
  ‘Waarom vergeet u mij,
  waarom ga ik gehuld in het zwart,
  door de vijand geplaagd?’
 11. Mij gaat door merg en been
  de hoon van mijn belagers,
  want ze zeggen heel de dag:
  ‘Waar is dan je God?’
 12. Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
  en onrustig in mij.
  Vestig je hoop op God,
  eens zal ik hem weer loven,


 1. Een pelgrimslied van David.
  Was de HEER niet voor ons geweest, -
  Israël, blijf het herhalen-
 2. was de HEER niet voor ons geweest
  toen de mensen zich tegen ons keerden,
 3. ze hadden ons levend verslonden,
  zo hevig was hun woede.
 4. Dan had het water ons meegesleurd,
  de stroom ons overspoeld,
 5. wij zouden zijn overspoeld
  door het ziedende water.
 6. Geprezen de HEER, die ons niet
  ten prooi gaf aan hun tanden:
 7. wij zijn als een vogel ontsnapt
  uit het net van de vogelvangers,
  het net is gescheurd en wij,
  wij zijn ontkomen.
 8. Onze hulp is de naam van de HEER
  die hemel en aarde gemaakt heeft.


Psalm 4 : 1 - 9
Nieuwe Bijbelvertaling
 1. Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm van David.
 2. Antwoord mij als ik roep,
  God die mij recht doet.
 3. Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande,
  is de schijn u lief, de leugen uw leidraad?
 4. De HEER schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is,
  de HEER luistert als ik tot hem roep.
 5. Beef voor hem en zondig niet,
  bezin u in de nacht en zwijg.
 6. Breng de juiste offers,
  heb vertrouwen in de HEER.
 7. Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’
  HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
 8. In u vindt mijn hart meer vreugde
  dan zij in hun koren en wijn.
 9. In vrede leg ik mij neer
  en meteen slaap ik in,
  want u, HEER, laat mij wonen
  in een vertrouwd en veilig huis.